Årsrapport 2016

2016 har vært et innholdsrikt år for Ung Tiltakslyst. Mange spennende prosjekter med stort potensiale har fått økonomisk støtte. Ordningen ansees som velfungerende, og bidrar til økt entreprenørskap og innovasjon blant unge personer i Nord Trøndelag. Perioden har vært preget av strategisk planlegging, tjenesteutvikling og søknadsbehandling.

Ung Tiltakslyst skal virkeliggjøre ungdommers ideer og visjoner

Fra 01.01.2018 blir trøndelagsfylkene sammenslått, noe som betyr at ungdomssatsingene i de to fylkeskommunene også skal smeltes sammen og blir til en. Som følge av dette har styret i perioden tatt stilling til blant annet støtteordningens nye organisering og funksjon. Etter å ha sett på hva Ung Tiltakslyst ønsker av den nye ungdomssatsinga, kom styret frem til at sammenslåing kanskje medfører en del utfordringer, men også muligheter. Arbeidet med strategisk planlegging opp mot sammenslåingen vil fortsette i 2017.

Antallet søknader har holdt seg relativt stabilt sammenlignet med tidligere år. Dette viser at ordningen fortsatt er relevant, og treffer målgruppen. På grunn av den generelle samfunnsutviklingen kreves det imidlertid at ordningen kontinuerlig utvikles og tilpasses. For at Ung Tiltakslyst og ungdomssatsningen i fylket skal være relevant også i fremtiden, er det i løpet av perioden derfor blitt utviklet og lansert en folkefinansieringsløsning (Ung Crowdfunding). Dette er et gratis tilbud som legger opp til finansiering av prosjekter basert på individuell innsats gjennom støtte fra privatpersoner og lokalt næringsliv. Ung Tiltakslyst drifter systemet og administrer innsamlingene uten kostnad for brukerne. Tjenesten ble lansert i løpet av fjerde kvartal, og har allerede resultert i flere vellykkede innsamlinger.bilde framside-1

For meg personlig har oppgavene som styreleder i Ung Tiltakslyst vært både utfordrende, spennende og lærerike. Da jeg før ikke har innehatt en lignende funksjon vil lærekurven sies å ha vært relativt bratt. Det har gitt meg unike erfaringer jeg aldri ville vært foruten. Jeg vil spesielt dra frem miljøet i styringsgruppen, som i mine øyne er eksepsjonelt både faglig og sosialt. Det å se alle de gode søknadene har også vært en motivasjonsfaktor i arbeidet. Det har vist meg at ungdom er en uvurderlig ressurs som får til ekstremt mye med relativt beskjedne budsjetter. Ønsker å takke Nord-Trøndelag fylkeskommune, Daglig leder Birgitte Dillan, styringsgruppen og andre som har bidratt til å fremme innovasjon og entreprenørskap blant unge personer i regionen. Jeg følger meg beæret som har blitt gitt den tillitten vervet medfører.

Årsrapporten for 2016 finner dere her.

Christian Kjelland Bilstad

Styreleder