Lenker

Som ungdom og gründer i Nord-Trøndelag finnes det mange tilbud som kan hjelpe deg videre. Her kommer en oversikt over ulike støtteordninger.

Har du tips til flere ordninger, ta gjerne kontakt med oss.

Starte egen bedrift:

Ungdomsprosjekt

Aktiv Ungdom
Stort sett alle ungdomsgrupper kan søke om støtte. Hovedkriteriene er: Ungdom mellom 13 og 30 år

Prosjektet skal vare mellom tre og tolv måneder Prosjektet bør ha en europeisk dimensjon. Prosjektet skal ha et tema og klare målsettinger for deltakerne. Tema bestemmer gruppen selv Prosjektet bør være nyskapende, dvs. dreie seg om noe nytt som ikke har vært gjort i lokalsamfunnet før
Finansiering: Aktiv Ungdom dekker en del av prosjektets kostnader. Støtten er et engangsbeløp som er ment å bidra til at prosjektet kan gjennomføres fullt ut. Beløpets størrelse er avhengig av prosjektets prioritet.

Frifond er delt i tre deler: Frifond-teater, frifond-musikk og frifond-barn og unge. For å få støtte fra Frifond må pengene brukes til å skape aktivitet og engasjement hos barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Støtten fra Frifond skal gå til lag, ikke til privatpersoner.
www.frifond.no

Comenius – språkprosjekt
Grupper på minst 10 elever over 14 år i grunn- og videregående skole kan søke støtte til elevutvekslinger med skoler i land som er medlem av EU. Hensikten er å lære fremmedspråk i autentiske situasjoner.

Søknadsfrist: 1. mars
www.siu.no/comenius

European Cultural Foundation
European Cultural Foundation (EFC) støtter kulturelt samarbeid i Europa. Man kan søke støtte til prosjekter som enten (1) fremmer kulturelt samarbeid i en europeisk kontekst, eller (2) prosjekter som fornyer, fremmer eller evaluerer kulturelle tiltak i en europeisk kontekst. Organisasjoner i alle
europeiske land kan søke.

Søknadsfrister: 15. januar og 15. mars www.eurocult.org

eurocult@eurocult.org

Det europeiske ungdomsfondet
Det europeiske ungdomsfondet har som formål å yte tilskudd til multilaterale ungdomsaktiviteter på europeisk nivå. Ungdomsfondet arbeider for fred, forståelse og samarbeid mellom Europas og verdens nasjoner, i respekt for
menneskerettighetene og grunnleggende friheter.
Fondet støtter både internasjonale møter for ungdom eller ungdomsledere og
produksjon av dokumentasjon og informasjonsmateriell om ungdomsspørsmål.

Søknadsfrist 01. april. www.coe.fr/youth

eyf@coe.fr

United World Colleges
United World Colleges (UWC) er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme fred og forståelse gjennom utdanning. Skolen er toårig og fører til Internasjonal Baccalaureat (IB). Elevene går de to siste årene på videregående skole sammen med ungdommer fra mange andre land fra alle deler av verden.

Søknadsfristen er 1. februar. www.suva.no

Nordiska ungdomskomitéen
Nordiska ungdomskomitéen – prosjektstøtte Støtte til prosjekter for å øke barn og unges deltakelse i, kunnskap om og interesse for kultur, politikk og samfunn i Norden. (NB! min. tre land involvert).

Søknadsfrist: 28. februar www.norden.org

Nordplus junior
Utveksling av elever/lærlinger og lærere innen 16-19 årigers utdannelse. NORDPLUS-junior omfatter stipendier til elever og lærere, reiseutgifter til elever og lærere, planleggings- og initieringsarbeide samt til støtte til lærerutveksling.

Søknadsfrist: 15. mars www.programkontoret.se

Sleipnir
Formål: Gi unge kunstnere mulighet til å reise i Norden – reisestipend. Sleipnir støtter reiser i Norden og til Estland, Litauen, Latvia og
Nordvest-Russland.

Søknadsfrist: 1. mars
www.nifca.org

nftf@nftf.net

Nordplus Formål
Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiskeutdannings- fellesskapet. Om lag 3500 studenter og lærere får hvert år stipend for å reise til et annet nordisk land. Universitet og høgskolenivå.

Søknadsfrist: 1. februar

Kontakt: din lokale høyskole eller universitet, eller Senter for
internasjonalt universitets-samarbeid, www.siu.no

Foreningen Nordens
Foreningen Nordens bidrag til elev- og lærerutveksling
Skolemedlemmer av Foreningen Norden har mulighet til å søke bidrag.

Søknadsfrist 1. februar www.norden.no

foreningen@norden.no

Svensk-norska samarbetsfonden
Allmenne bidrag kan søkes av foreninger, institusjoner samt enkeltpersoner for tiltak på det kulturelle området, samt virke for gjensidig utveksling og informasjon om kulturelle forhold i Sverige og Norge. Fondet deler også ut kunstnerstipender for besøk på Malerhuset, Lofoten, Norge eller Gerlesborgsskolan i Sverige. Under året utdeles 10 stipendier à
SEK 10 000,-.

Søknadsfrist 15. januar.
www.norden.no

foreningen@norden.no

Idebanken
www.inu.no

Norsk Amatørteaterråd
Norsk Amatørteaterråd (NAT) forvalter “Amatørteaterfondet”. Midlene skal gå til amatørteatervirksomhet blant barn og unge på lokalt plan. Fondet skal gi teatergruppene muligheter til å legge listen for egen utvikling litt høyere enn vanlig. Det kan også søkes reisestøtte og gjestespillsøtte fra fondet. Neste søknadsfrist utlyses først i år 2000. www.teater.no